සුලබ වකුගඩු රෝග වලක්වා ගැනීම සහ සත්කාර එක ක්ලික් කිරීමකින්වකුගඩු රෝග ඇතිවීම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. වකුගඩු ආබාධ වැළැක්වීමේ සහ සත්කාර කිරීමේ මෙහෙයුමට එක්වන්න

Launching soon...

Sinhala Language Project Leader

Dr. Surjit Somiah

Colombo, Sri Lanka


KidneyinSinhala.com

wikipedia
Indian Society of Nephrology
nkf
Kidney India
http://nefros.net
magyar nephrological tarsasag
Kidney India