සුලබ වකුගඩු රෝග වලක්වා ගැනීම සහ සත්කාර එක ක්ලික් කිරීමකින්වකුගඩු රෝග ඇතිවීම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. වකුගඩු ආබාධ වැළැක්වීමේ සහ සත්කාර කිරීමේ මෙහෙයුමට එක්වන්න

Launching soon...

Sinhala Language Project Leader

Dr. Surjit Somiah

Colombo, Sri Lanka


KidneyinSinhala.com

Indian Society of Nephrology
wikipedia
nkf
kidneyindia
magyar nephrological tarsasag